ஆலோசனை ஒரு குற்றவியல் பாதுகாப்பு வழக்கறிஞர்

ஆலோசனை ஒரு குற்றவியல் பாதுகாப்பு வழக்கறிஞர் குற்றவியல் வழக்கறிஞர் தேவை இல்லை தான். வாழ்க்கை என்று போன்ற உள்ளது ஆக பிரதிவாதி, ஒரு குற்றவியல் வழக்கில் மற்றும் அனைவருக்கும் முடியும், மற்றும் அவரது குற்றமற்றவர் என்று இன்னும் நிரூபிக்க வேண்டும். இந்த உண்மைகளை போதிலும், அடிப்படை கொள்கை குற்றவியல் நீதி கொள்கை நினைப்பு குற்றமற்ற. இத்தகைய முன்னேற்றங்கள், ஒரு நல்ல குடிமகன் பெரும்பாலும் தயாராக இல்லை எப்படி வெளியே குற்றவியல் வழக்கு குறைந்தது தாக்கம், ஆபத்து இல்லாத உங்கள் தனிப்பட்ட புகழ். அனைத்து முதல், நீங்கள் கொண்டு ஒரு குற்றவியல் வழக்கில் அல்லது அடிவானத்தில் உணர்த்தியது வாய்ப்பை, நீங்கள் அமைதியாக வேண்டும். பீதி அல்ல ஒரு உதவி வேண்டும், ஏனெனில் நீங்கள், பற்றி யோசிக்க பாதுகாப்பு வரி மற்றும் குற்றம் நீங்கள் தொழில். இது பொருத்தமான இந்த நிலைமை தொடர்பு கொள்ள ஒரு வழக்கறிஞர் ஒவ்வொரு குடிமகனும் அரசியலமைப்பு உரிமை தகுதி